Reklamační řád

I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího Cope clothing s.r.o., IČ: 07245262, se sídlem Modrého 1107/5, 198 00 Praha 9 (dále jen „Prodávající“), a popisuje postup, jakým způsobem přistupovat k reklamaci zboží pořízeného od Prodávajícího.

Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „VOP“) ještě před objednáním zboží. Zároveň kupující bere na vědomí, že je povinen poskytnout Prodávajícímu potřebnou součinnost nezbytnou pro vyřízení reklamace, v opačném případě se lhůty adekvátně prodlužují o čas, ve kterém kupující neposkytl požadovanou součinnost.

Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od Prodávajícího Kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem.

Definice pojmů obsažené v tomto Reklamačním řádu mají přednost před definicemi ve VOP. Pokud tento Reklamační řád pojem nedefinuje, chápe se ve významu, v jakém je definován ve VOP. Pokud není definován ani tam, chápe se ve významu, v jakém jej užívají právní předpisy.

 

II. ZÁRUKA NA JAKOST

Jako doklad o záruce vystavuje Prodávající ke každému zakoupenému zboží doklad o zakoupení (faktura) se zákonem uvedenými údaji, které jsou zapotřebí pro uplatnění záruky (zejm. název zboží, cena, množství).

1. Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění

Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění začíná běžet dnem převzetí zboží Kupujícím. Jelikož Prodávající využívá pro doručování zboží poštovní nebo doručovací společnost, datum převzetí zboží Zákazníkem je určeno datem, které doručovací společnost uvede jako datum doručení zboží v cílové zemi (tato informace je Kupujícímu k dispozici v systému sledování zásilek doručovací společnosti; odkaz na tento systém obdrží Kupující v rámci e-mailu, který ho informuje o vyřízení a odeslání zásilky).
Lhůta je u nového zboží 24 měsíců.
Lhůta končí dnem, který se číselným označením shoduje se dnem, kdy započala a o příslušný počet měsíců později.
Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruka za jakost, zaniknou, nebyla-li uplatněna v uvedené době.
V případě vyřízení reklamace formou výměny zboží neběží nová lhůta, rozhodující je lhůta začínající běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

2. Jakost při převzetí

Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující věc převzal,

 1. věc má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání takové vlastnosti, které Prodávající popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jím prováděné;
 2. věc se hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá;
 3. věc je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti;
 4. věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

III. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

1. Kontrola zboží při převzetí

Kupující při převzetí od přepravce řádně a pečlivě zkontroluje stav zásilky (zejména počet balíků, neporušenost či poškození obalu).
Kupující dále v den převzetí zkontroluje kompletnost zboží, zejména že balení obsahuje vše, co obsahovat má.
Veškeré nesrovnalosti je třeba při převzetí od přepravce vyznačit v předávacím protokolu přepravce nebo Kupující může převzetí zásilky odmítnout. Odmítnutí zásilky je Kupující povinen ohlásit Prodávajícímu na e-mail customer@cope.cz. Dále Prodávající v případě převzetí od přepravce doporučuje přiložit fotodokumentaci poškození a obalu.
Těmito ujednáními není dotčena zákonná lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat, dává však Prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

2. Uplatnění reklamace

Reklamované zboží je kupující povinen odeslat na adresu Prodávajícího:

Daniil Chebotarev
Cope Clothing s.r.o.
Václavkova 323/12
Praha,16000 

Zásilka musí obsahovat: reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství).
Dále je Prodávající povinen přiložit kopii dokladu o zakoupení či jiným vhodným způsobem doložit záruku zboží, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zejm. zpáteční adresa, e-mailová adresa a tel. číslo). Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží.Taktéž Prodávající doporučuje zvolit si požadovaný způsob vyřízení reklamace (oprava, výměna, vrácení peněz, sleva). Prodávající vydá Kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a to emailem bezprostředně po přijetí reklamace.Kupující si je vědom, že nedodá-li reklamované zboží včetně veškerého obdrženého příslušenství, pak v případě odstoupení Kupujícího od smlouvy bude Kupujícímu vrácena kupní cena ponížena o cenu nedodaného příslušenství.

3. Výluky

Záruka nevztahuje na poškození vzniklá (v případě, že taková činnost není činností obvyklou):

 1. mechanickým poškozením zboží;
 2. používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají běžným zvyklostem pro použití daného druhu zboží (například svou teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí atp.);
 3. neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží
 4. poškozením způsobeným nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s všeobecnými zásadami;
 5. provedením nekvalifikovaného zásahu;
 6. zboží, které bylo upravováno zákazníkem, vznikla-li vada v důsledku této úpravy;
 7. poškozením přírodními živly nebo vyšší mocí;
 8. použitím nesprávného nebo neoriginálního spotřebního materiálu, ani na případné škody v důsledku toho vzniklé.

4. Testování závady

Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu uvedenou Kupujícím. Pro uvedení závady Prodávající doporučuje písemnou formu, čímž se rozumí také elektronická komunikace.
Bude-li reklamace zamítnuta a v případě, že Kupující souhlasí s výměnou zboží, bude zboží účtováno dle aktuálního platného ceníku. Před výměnou zboží bude Kupující informován o ceně. K výměně zboží lze přistoupit jen po výslovném souhlasu Kupujícího, učiněném po informování dle předchozí věty.

5. Odmítnutí přijetí do reklamace

Prodávající má právo odmítnout přijetí zboží do reklamace v případech, kdy reklamované zboží a/nebo jeho součásti jsou znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení.

 

IV. VYŘÍZENÍ REKLAMACE

1. Kupující – spotřebitel

V souladu s ustanovením § 2 odstavec 1, písmeno a) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je spotřebitelem fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.
Je-li Kupující spotřebitel, prodávající o reklamaci rozhodne ihned (tím je myšleno datum, kdy Prodávající obdrží zboží od spotřebitele pro posouzení – viz kapitola III. Záruční podmínky – 2. Uplatnění reklamace), ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady.
Reklamaci včetně odstranění vady Prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě se spotřebitelem – takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Po uplynutí lhůty resp. prodloužené lhůty se má za to, že vada na věci skutečně existovala a spotřebitel má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

2. Kupující – podnikatel

Je-li Kupující podnikatel, prodávající se zavazuje o reklamaci rozhodnout ve lhůtě 40 dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto rozhodnutí bude Kupující podnikatel informován na kontaktní e-mail.

 

V. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Prodávající vydá Kupujícímu písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.
Po vyřízení reklamace Prodávající upozorní o ukončení reklamace Kupujícího e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu Kupujícího.
Po vyřízení uznané reklamace opravou nebo výměnou se prodlužuje záruka zařízení o dobu trvání reklamace. Doba trvání reklamace se počítá od dne následujícího po jejím uplatnění do dne, kdy byl Kupující o vyřízení informován.
Kupující má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů, spojených s uplatněním oprávněné reklamace. Tyto náklady jsou chápány jako nejmenší nutné. Zejména se jedná o poštovné na zaslání reklamace. K těmto nákladům nepatří cesta vozem pro uplatnění reklamace a expresní přepravy a další obdobné. O proplacení nákladů je nutné žádat bez zbytečného odkladu nejdéle však do 1 měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění.
Kupující je povinen zkontrolovat přebírané zboží a jeho soulad s výdejním protokolem reklamace. Kupující dále zkontroluje kompletnost zboží, zejména že balení obsahuje vše, co obsahovat má. K pozdějším námitkám již nebude přihlíženo.
Těmito ujednáními není dotčena zákonná lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění.
Pokud si Kupující nevyzvedne zboží z vyřízené reklamace a zboží je doručovací společností vráceno Prodávajícímu, za podmínky, že byl Kupující o vyřízení reklamace informován, vyhrazuje si Prodávající právo zboží prodat.

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Práva Kupujícího vyplývající ze zákona nejsou tímto Reklamačním řádem dotčena.
Tento Reklamační řád je platný od 1. 10. 2018.