Bezpečnost a ochrana osobních údajů

Tato Webová stránka shromažďuje některé osobní údaje od svých Uživatelů.

PROVOZOVATEL/PRODÁVAJÍCÍ/SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Cope clothing s.r.o.
Modrého 1107/5
198 00 Praha 
Kontaktní e-mailová adresa: customer@cope.cz

K ČEMU SLOUŽÍ VAŠE ÚDAJE?

Pro realizaci obchodní transakce a dodání zboží na Vámi určené místo s Vámi potřebujeme komunikovat a znát vaše údaje, konkrétně jméno, příjmení, poštovní adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu.

Jelikož jsou tyto Vaše osobní údaje získávány za účelem realizace obchodní transakce, není nutný Váš výslovný souhlas.

Když používáte náš internetový obchod a pohybujete se na něm, automaticky obdržíme informaci o vaší IP adrese (Internet Protocol Address), pomocí které získáme informaci o vámi používaném internetovém prohlížeči a operačním systému.

 

SOUHLAS

Jak získáte můj souhlas?

Když nám poskytnete vaše osobní údaje pro účely objednání zboží a následné vyřízení vaší objednávky, ověříte svou platební kartu, zvolíte formu dopravy, či zažádáte o vrácení zboží, odvozujeme, že nám tím udělujete souhlas se zpracováním a užitím vašich osobních údajů pro tento konkrétní účel.

Jak mohu svůj souhlas odvolat?

Poté, co jste nám udělili svůj souhlas s užitím osobních údajů způsobem popsaným v předchozím odstavci a následně si své rozhodnutí rozmyslíte, svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. V takovém případě nás kontaktujte na e-mailové adrese customer@cope.cz nebo poštou na adrese: Cope clothing s.r.o., Husitská 41, 138 00 Praha 3.

 

ZVEŘEJNĚNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje nikdy nezveřejňujeme. Jedinou výjimkou, kdy můžeme vaše osobní údaje zpřístupnit, jsou situace, kdy takové jednání vyžaduje zákon, nebo v případě vážného porušení našich Obchodních podmínek.

 

TYP SHROMAŽĎOVANÝCH ÚDAJŮ

Mezi osobní údaje, které tato Webová stránka shromažďuje, a to buď sama o sobě, nebo prostřednictvím třetích stran, jsou: cookies, údaje o používání (Usage Data), jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, obchodní název, IČ, DIČ, adresa, poštovní směrovací číslo, město a stát.

Detail jednotlivých typů shromažďovaných osobních údajů popisují kapitoly tohoto dokumentu nebo konkrétní vysvětlivky zobrazené před zaznamenáním určitého typu osobních údajů na Webové stránce.

Osobní data dobrovolně sděluje Uživatel, nebo, v případě údajů o používání (Usage Data), jsou tyto data shromažďována automaticky v průběhu používání této Webové stránky Uživatelem.

Některé osobní údajem vyžadované touto Webovou stránkou jsou povinné (označeny červenou hvězdičkou) a jejich neuvedení může Prodávajícímu znemožnit uzavření kupní smlouvy a zpracování objednávky.

Některé osobní údaje nejsou povinné, tudíž Uživatel je dle své vůle nemusí sdělovat, aniž by jejich nesdělení znemožnilo uzavření kupní smlouvy a zpracování objednávky.

Uživatelé, kteří si nejsou jisti, které osobní údaje jsou povinné, mohou kdykoli kontaktovat Provozovatele.

 

UŽITÍ SOUBORŮ COOKIES

Provozovatel této Webové stránky využívá technologii souborů cookies výhradně za účelem zlepšení a zjednodušení pohybu uživatelů na této Webové stránce, optimalizaci této Webové stránky pro jejich uživatele, a za účelem zajištění lepších služeb pro kupujícího.

Podrobněji je využití souborů cookies na této Webové stránce popsáno zde.

 

ZPŮSOB A MÍSTO ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Metody zpracování

Správce osobních údajů zapracovává osobní data Uživatele s plným vědomím jejich citlivé povahy a při jejich zpracovávání a uchovávání proto postupuje s maximální obezřetností a využívá vhodné bezpečností opatření, aby zabránil neautorizovanému přístupu k těmto údajům, jejich zveřejnění, úpravě, či neautorizovanému zničení.
Pro zpracovávání a uchovávání osobních údajů využívá Správce počítače a/nebo softwarové nástroje a to pouze pro účely, ke kterým Uživatel osobní údaje Správci sdělil.

Osobní data Uživatele nezbytná pro doručení zboží vyplývajícího z kupní smlouvy sděluje Provozovatel externím poštovním, či doručovacím společnostem.

Některé osobní údaje Uživatele jsou sdíleny s provozovateli třetích stran. Tyto třetí strany a typy sdílených osobních údajů jsou podrobněji popsány v oddílu “Podrobná informace o zpracování osobních údajů” dále v tomto dokumentu.

Místo zpracování

Osobní údaje Uživatele jsou zpracovávány v místě působení Provozovatele/Správce osobních údajů a v místech působení provozovatelů třetích stran zmiňovaných v předchozím odstavci.

Doba uchovávání

Osobní údaje Uživatele jsou na této Webové stránce uchovávány minimálně po dobu nutnou pro kompletní vyřízení objednávky zboží a jeho odeslání. Osobní data jsou uchovávány v administrační části této Webové stránky, která je chráněna heslem. Poté, co je objednávka kompletně vyřízena, může Uživatel zažádat Provozovatele o odstranění jeho osobních údajů z této Webové stránky.
Na základě každé objednávky je vystavena faktura, jejíž kopii obdrží i Uživatel/Kupující. Faktura obsahuje osobní data Uživatele, která uvedl v nákupním košíku této Webové stránky. Faktury jsou uchovávány Provozovatelem/Prodávajícím po dobu pěti let, což si vyžadují právní předpisy České republiky na základě Zákona o účetnictví. Faktury jsou uchovávány v elektronické formě v podobě souborů pdf. Po celou dobu, kdy jsou faktury uchovávány, Provozovatel využívá vhodné bezpečností opatření, aby zabránil neautorizovanému přístupu, zveřejnění, úpravě, či jejich neautorizovanému zničení.

 

PODROBNÁ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje jsou shromažďovány z následujících důvodů a využívají následujících služeb.

Zpracování objednávek a kontaktování Uživatele

Nákupní košík

Vyplněním formuláře s fakturačními a doručovacími údaji v nákupním košíku v rámci objednávky zboží, Kupující/Uživatel autorizuje Provozovatele/Prodávajícího k užití těchto osobních údajů pro zpracování objednávky, odeslání zboží a vystavení faktury.
Shromažďované údaje: jméno, příjmení, obchodní název, IČ, DIČ, adresa, poštovní směrovací číslo, město, země, telefonní číslo, e-mailová adresa.

Zpracování plateb

Služby pro zpracování plateb umožňují Provozovateli přijímat platby za zboží. Provozovatel využívá pro příjem plateb internetový platební systém Comgate. Pro zajištění maximální možné bezpečnosti osobních údajů Uživatele, sdílí Provozovatel pouze informace nezbytně nutné pro realizaci platby.
Služba Comgate může Uživateli zasílat zprávy, jako například upozornění týkající se platby.

ComGate Payments, a.s.

ComGate Payments je internetová služba pro příjem plateb provozovaná společností ComGate Payments, a.s.. Uživatel je pro realizaci platební transakce přesměrován z této Webové stránky Provozovatele na webové stránky společnosti ComGate. Provozovatel tudíž neshromažďuje a nezpracovává žádné finanční údaje (číslo platební karty atd.) Uživatele.
Shromažďované údaje: různé typy osobních údajů specifikovaných v dokumentu Ochrana osobních údajů společnosti ComGate – k dispozici zde.

Analytika

Služby popsané v toto kapitole umožňují Provozovateli monitorovat a analyzovat provoz na této Webové stránce a chování Uživatele.

Google Analytics (Google Inc.)

Google Analytics je služba webové analytiky provozovaná společností Google Inc. (dále jen „Google“). Google využívá získaná data pro sledování a vyhodnocování používání této Webové stránky, pro přípravu zpráv týkajících se aktivit na této Webové stránce pro Provozovatele a pro další služby provozované Googlem.
Google může využívat shromážděná data pro kontextualizaci a personalizaci reklam ve svém reklamním systému.
Shromažďované údaje: cookies a údaje o používání (Usage Data)
Zásady ochrany osobních údajů společnosti Google k dispozici zde.

Zálohování

Služby popsané v této kapitole umožňují Provozovateli vytvářet zálohu této Webové stránky na externích serverech provozovaných poskytovateli těchto služeb. Zálohy mohou obsahovat zdrojový kód této Webové stránky, včetně některých osobních údajů Uživatele, které sdílí při používání této Webové stránky.

Záloha na Google Drive (Google Inc.)

Google Drive je služba pro zálohování elektronických dat provozovaná společností Google Inc.
Shromažďované údaje: různé typy osobních údajů specifikovaných v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů společnosti Google – k dispozici zde.

Redakční systém

Redakční systém slouží ke správě obsahu webu. Pomocí redakčního systému je provozována a spravována tato Webová stránka. Tento systém nabízí i řadu takzvaných rozšíření, díky kterým lze na tuto Webovou stránku naistalovat a pro provoz stránky využívat různé nástroje, jakými jsou například analytické nástroje, nástroje internetového obchodu, kontaktního formuláře, či nástrojů pro zpracování plateb. Toto implikuje shromažďování a správu osobních dat.

Webhosting

Webhosting je pronájem prostoru pro webové stránky na cizím serveru, díky čemuž je možné webové stránky umístit na internet, aniž by Provozovatel musel mít vlastní server.

Wedos Internet a.s.

Wedos je hostingová služba poskytovaná společností WEDOS internet a.s.
Shromažďované údaje: různé typy osobních údajů specifikovaných v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů společnosti WEDOS – k dispozici zde.

 

DALŠÍ INFORMACE O SHROMAŽĎOVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Právní řízení

Osobní údaje Uživatele mohou být užity Provozovatelem/Správcem osobních údajů v rámci právního řízení, to znamená v rámci přípravné fáze vedoucí k soudnímu řízení, či během samotného soudního řízení a to v právních záležitostech vyplývajících z nesprávného užití této Webové stránky nebo jejích přidružených služeb.
Uživatel prohlašuje, že si je vědom, že Provozovatel/Správce osobních údajů může být státními organy vyzván a povinen sdělit osobní údaje Uživatele.

Dodatečné informace o osobních údajích Uživatele

Nad rámec informací o ochraně osobních údajů obsažených v tomto dokumentu, může Uživatel požádat Provozovatele/Správce osobních údajů o sdělení informací týkajících se užití jeho osobních údajů.

Systémové logy a údržba

V rámci svého provozu a údržby může tato Webová stránka nebo služby třetích stran shromažďovat soubory se záznamy interakce s touto Webovou stránkou (systémové logy) nebo pro tyto účely využít další osobní údaje (jako je například IP adresa Uživatele).

Práva uživatele

Uživatel má právo kdykoli si od Provozovatele vyžádat informaci, zdali a jaké jeho osobní údaje jsou uchovávány a to za účelem ověření jejich přesnosti, případně žádat jejich doplnění, upravení, nahrazení, odstranění. Toto se však netýká osobních údajů uvedených během zadávání objednávky zboží, jelikož tyto jsou součástí kupní smlouvy mezi Provozovatelem/Prodávajícím a Uživatelem/Kupujícím na jejichž základě je vyřízena objednávka, odesláno zboží a vystavena faktura.
Tyto požadavky budou Uživatelem zaslány písemně nebo elektronicky na adresy uvedené v kontaktních informacích Provozovatele výše.

Změny podmínek Bezpečnosti a ochrany osobních údajů

Provozovatel/Správce osobních údajů si vyhrazuje právo na provedení změn a úprav těchto podmínek Bezpečnosti a ochrany osobních údajů a to kdykoli. Tyto změny oznámí Uživateli zveřejněním na této Webové stránce. Provozovatel doporučuje Uživateli, aby tuto stránku pravidelně kontroloval s odkazem na uvedené datum poslední úpravy tohoto dokumentu, které je uvedeno na jeho konci. Pokud Uživatel nesouhlasí s provedenými změnami, musí upustit od dalšího užívání této Webové stránky a může požadovat odstranění svých osobních údajů (požadavek na odstranění se však netýká osobních údajů uvedených během zadávání objednávky zboží, jelikož tyto jsou součástí kupní smlouvy mezi Provozovatelem/Prodávajícím a Uživatelem/Kupujícím na jejichž základě je vyřízena objednávka, odesláno zboží a vystavena faktura). Pokud není uvedeno jinak, aktuální podmínky Bezpečnosti a ochrany osobních údajů se týkají všech osobních údajů Uživatele, které má Provozovatel/Správce osobních údajů v daný okamžik k dispozici.

 

VÝKLAD POJMŮ

Osobní údaje

Veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, včetně osobního identifikačního čísla.

Údaje o používání (Usage Data)

Informace automaticky shromažďované z této Webové stránky, které mohou zahrnovat: IP adresy, doménová jména počítačů Uživatele používajícího tuto Webovou stránku, URI adresy (Uniform Resource Identifier), časy přístupů na toto Webovou stránku, metody použité pro přistup na server, velikost souborů obdržených v odpovědi na přístup na server, číselný kód vykazující povahu odpovědi serveru, zemi původu, vlastnosti prohlížeče a operačního systému používaného Uživatelem, informace týkající se času stráveného na této Webové stránce (např. čas strávený na konkrétní stránce), informace o pohybu Uživatele v rámci této Webové stránky s odkazem na sekvenci navštívených stránek, či informace o dalších parametrech operačním systému Uživatele a jeho IT prostředí.

Uživatel/Kupující

Fyzická osoba užívající tuto Webovou stránku, jejíž osobní údaje jsou shromažďovány a zpracovávány.

Provozovatel/Prodávající/Správce osobních údajů

Subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů Uživatelů této Webové stránky.

Tato Webová stránka

Hardwarový a/nebo softwarový nástroj pomocí kterého jsou získávány a zpracovávány osobní data Uživatele.

Cookies

Malé soubory, které se z této Webové stránky ukládají na pevný disk (včetně mobilních zařízení) Uživatele. Tento soubor identifikuje specifické informace z předchozích návštěv na webových stránkách z příslušného přístroje.

Závěrečná ustanovení

Tyto podmínky Bezpečnosti a ochrany osobních údajů nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 10. 2018.